קישורים:

מחשבונים

– מחשבון מס רכישה

– מחשבון שומה עצמית – מס שבח

– מחשבון כדאיות לקיחת משכנתא

אתרים

– משרדי ממשלה

– משרד הפנים

– משרד האוצר

– בתי משפט

– לשכת עורכי הדין

– מס הכנסה

– טאבו – כתובות וטלפונים

– כתובת לשכת מיסוי מקרקעין

– אתר הרשות השופטת

– אתר משרד המשפטים

– מנהל מקרקעי ישראל

– פורטל המידע הממשלתי

– בדיקת חשבונות מוגבלים מאתר בנק ישראל

– רשם העמותות

איתור נכס לפי גוש חלקה / איתור נכס לפי כתובת

– הזמנת נסח טאבו

– בנק ישראל שערי מט"ח יציגים

– בדיקת מצב שומה ברשות המיסים

– דואר ישראל

חוקים

– חוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג 1973

– חוק המכר (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ח 1974

– חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א 1970

– חוק המקרקעין, תשכ"ט 1969

– חוק מכר (דירות), תשל"ג 1973

– חוק המשכון, תשכ"ז 1967

– חוק המתווכים במקרקעין, השתנ"ו 1996

– תקנות המתווכים במרקעין (פרטי הזמנה בכתב), התשנ"ז 1997

– חוק חוזה הקבלנות, תשל"ד 1974